Slovíčka za rok 2016 - Anglický klub Ostrava

Zpět na webové stránky klubu: Anglický klub Ostrava.

O co se jedná na této stránce najdete informace zde.

4.1.2016

 • rest - odpočívat
 • new years eve - silvestr
 • fireworks - ohňostroj
 • diarrhoea [ˌdaɪəˈrɪə] průjem
 • overeating - přejídání
 • gluttony [ˈglʌtənɪ] přejídání , obžerství , nenasytnost
 • throw up, puke sth, vomit - zvracet
 • countermeasure - protipatření
 • new year's resolution - novoroční předsevzetí
 • role model
 • commandible - schvalitelné
 • commend [kəˈmend] (po)chválit koho/co; udělit pochvalu komu; vyzdvihnout co zásluhu ap.; doporučit koho/co komu; líbit se , zamlouvat se komu
 • cellar; basement - sklep
 • downside [ˈdaʊnˌsaɪd] nevýhoda , zápor , háček čeho
 • role model - vzor , příklad životní - obdivovaná osobnost

18.1.2016

 • cod(fish) [ˈkɒdˌfɪʃ] treska
 • fibre [ˈfaɪbə] vlákno; vláknina část stravy
 • blender [ˈblendə] (elektrický) mixér; míchadlo , hnětač , mísící stroj , směšovač stroj
 • flax seed - lněné semínka
 • cottage cheese, curd cheese - tvaroh
 • sauerkraut [ˈsaʊəˌkraʊt] kyselé / kysané / nakládané zelí
 • parsnip [ˈpɑːsnɪp] pastinák
 • parsley [ˈpɑːslɪ] petržel
 • beet [biːt] řepa krmná; červená řepa
 • sustainable [səˈsteɪnəbəl] (trvale) / (dlouhodobě) udržitelný politika, vývoj ap.
 • ubiquity [juːˈbɪkwɪtɪ] všudypřítomnost
 • lard [lɑːd] (vepřové) sádlo , vyškvařený špek; prošpikovat co čím
 • pickle [ˈpɪkəl] nakládaná zelenina; nakládané / kyselé / sterilované okurky; sladkokyselý nálev , lák; šlamastyka , kaše; naložit , sterilovat co v nálevu
 • haberdashery [ˈhæbəˌdæʃərɪ] galanterie , galanterní zboží , šicí potřeby; pánské oděvy (a doplňky) , pánská konfekce zboží i obchod
 • rabid [ˈreɪ-] fanatický , zuřivý zastánce ap.; vzteklý pes ap.
 • rabies [ˈreɪbiːz] vzteklina
 • hardly [ˈhɑːdlɪ] sotva , stěží , jen tak tak; jen co … , sotva následnost dějů; skoro (vůbec) ne , téměř ne
 • hard [hɑːd] tvrdý; těžký úkol ap.
 • tap dance - a kind of dance in which you wear special shoes with metal plates on the heels and toes and make tapping sounds with your feet
 • stroke - pohladit
 • grumpy [ˈgrʌmpɪ] mrzutý , nabručený , nevrlý
 • smugly [ˈsmʌglɪ] samolibě , namyšleně , domýšlivě

25.1.2016

 • bold [bəʊld] odvážný , smělý , nebojácný; bez ostychu osoba; troufalý , drzý ne nesmělý; výrazný , jasný barva, vzor ap.
 • groundbreaking, breakthrough - průlomový
 • commitment [kəˈmɪtmənt] věrnost , oddanost , odevzdání se čemu; závazek , povinnost ze smlouvy či přijaté odpovědnosti; příslib učiněný
 • heavy metals - tech. těžké kovy
 • licence plate - poznávací značka auta
 • scrapyard [ˈskræpˌjɑːd] vrakoviště , šrot(ov)iště , (kovo)šrot
 • flaw [flɔː] chyba , nedostatek , vada; kaz vzoru, materiálu ap.; závada
 • fireplace [ˈfaɪəˌpleɪs] krb , ohniště vnitřní
 • power generator - elektrický agregát
 • impose curfew → vyhlásit zákaz vycházení ; raise curfew - zrušit zák. vych.
 • precipitation - srážky (déšť, sníh)
 • rainfall/snowfall - dešťové/sněhové srážky - less formal
 • sucking reflex - biol. sací reflex
 • mammary gland - prsní/mléčná žláza
 • fence [fens] plot , oplocení , ohrada
 • sickle [ˈsɪkəl] srp
 • enclave [ˈenkleɪv] enkláva oddělené území
 • chessboard [ˈtʃesˌbɔːd] šachovnice
 • unit - jednotky
 • perception [pəˈsepʃən] vnímání čeho; pohled na co; vnímavost; vjem
 • commentator [ˈkɒmənˌteɪtə] komentátor novinář ap.
 • analyst [ˈænəlɪst] analytik; psychoanalytik
 • intervene [ˌɪntəˈviːn] zasáhnout , zakročit , vložit se do čeho; intervenovat; vložit se do hovoru , skočit do řeči; přihodit se , přijít do toho , překazit (to) nenadále a nevhod
 • factor [ˈfæktə] činitel , faktor , prvek ovlivňující; násobek čeho; (celočíselný) dělitel čeho

1.2.2016

 • treat [triːt] zacházet , jednat , nakládat s kým/čím; chovat se ke komu/čemu jak; léčit koho na co
 • cure [kjʊə] vyléčit nemoc; napravit , zahojit zranění co
 • transmitter [trænzˈmɪtə] vysílač , přenašeč signálu
 • come clean - to ​tell the ​truth about something that you have been ​keeping ​secret:
 • performance [pəˈfɔːməns] představení , vystoupení; výkon , výkonnost osoby či věci
 • platform, stage, podium - pódium
 • camp fire - táborák
 • half-board, full-board - polopenze, plná penze
 • tendon [ˈtendən] šlacha
 • dislocate shoulder - vykloubit si rameno
 • clot [klɒt] sraženina , chuchvalec krve; pitomec , hlupák; srážet se o krvi ap.
 • dilute [daɪˈluːt] (z)ředit , (roz)ředit tekutinu ap.; oslabit , rozdrobit sílu ap.
 • thin [θɪn] tenký , úzký , slabý drát, papír ap.; hubený , štíhlý , vyzáblý; řídký tekutina, vzduch; zředit , rozředit , naředit co omáčku ap.
 • sculptor [ˈskʌlptə] sochař
 • ball games - míčové hry
 • most of the time - většinou
 • physician [fɪˈzɪʃən] lékař , doktor

8.2.2016

 • trace elements - stopové prvky
 • protrusion [prəˈtruːʒən] výčnělek , výstupek ve skále ap.; výrůstek na těle
 • straitjacket, straightjacket - svěrací kazajka
 • mattress [ˈmætrɪs] matrace
 • spring/sprung mattress - pružinová matrace
 • black ice - námraza, ledovka
 • I went to the country(side) - byl jsem v přírodě
 • deaf [def] hluchý , neslyšící; neslyšící lidé
 • comprehension [ˌkɒmprɪˈhenʃən] (schopnost) chápání / porozumění; pochopení , porozumění významu ap.
 • browse through book - listovat knihou
 • dead end - slepá ulice; slepá ulička situace bez východiska, budoucnosti ap.
 • meet - setkat se poprvné
 • see / meet again - potkat se znovu
 • track, trace - stopa
 • if it ment to be it will happen - jestli se to má stát, tak se to stane
 • commendable [kəˈmendəbəl] chvályhodný
 • crutch - berle
 • walk on crutches - chodit o berlích
 • accelerator (pedal) - plynový pedál
 • sprain, twist [spreɪn] vyvrtnout si , udělat si výron na čem; podvrtnout si co; vyvrtnutí , podvrtnutí , výron kotníku ap.
 • dislocate [ˈdɪsləˌkeɪt] vymknout (si) , vykloubit (si) co; narušit , vykolejit zavedené pořádky ap.
 • riot police - těžkooděnci
 • shady - stín vrhající / poskytující; pochybný , podezřelý aktivity, skupiny ap.
 • shop window - výklad obchodu
 • march [mɑːtʃ] pochodovat , mašírovat; šlapat; konat (protestní) pochod za co demonstrovat
 • rally [ˈrælɪ] shromáždění , mítink , manifestace příznivců strany ap.
 • mass hysteria - davová psychóza

22.2.2016

 • contradictory [ˌkɒntrəˈdɪktərɪ] rozporuplný , protichůdný , vzájemně si odporující tvrzení ap.; opak , protiklad
 • vocational school - učiliště
 • renowned [rɪˈnaʊnd] proslulý , slavný , renomovaný , věhlasný čím, jako co
 • anaesthesia [ˌænɪsˈθiːzɪə] anestezie , znecitlivění , umrtvení
 • opinion survey
 • convenient [kənˈviːnɪənt] praktický , pohodlný , v(ý)hodný , příhodný pro co; vyhovující čemu; výhodně umístěný , blízký místo; vhodný , hodící se , příhodný čas
 • subsidize [ˈsʌbsɪˌdaɪz] subvencovat co; přispívat na co; dotovat vládně
 • streamline [ˈstriːmˌlaɪn] zeštíhlit , zeštíhlovat , zefektivnit co zbavit neefektivních prvků; dát aerodynamický tvar čemu; aerodynamicky zaoblit; proudnice , proudnicová linie
 • cable [ˈkeɪbəl] lano spletené; kabel elektrický ap.; kabelová televize; (za)telegrafovat komu; poslat komu kabelogram; být připojen na kabelovou televizi; kabelový , lanový ve spojeních
 • deposit [dɪˈpɒzɪt] záloha část ceny placená předem; vklad , vložená částka v bance ap.; ložisko , naleziště , nános , usazenina; položit co kam; zanechat koho/co kde; uložit co kam do bezpečí, úschovy; deponovat co u koho; dát / odevzdat / uložit do úschovy co komu; vložit , uložit co peníze na účet
 • mass production - velkovýroba , masová výroba
 • whisk [wɪsk] bleskově / rychle / fofrem dopravit / dostat / zavézt; hodit koho/co kam autem ap.; (na)šlehat , ušlehat vejce; šlehat bít proutkem ap.; mrsknout , švihnout kým/čím kam; smést prudce; odmést co odkud; metla na šlehání vajec ap.; šlehač
 • clamour [ˈklæmə] volat po čem; dožadovat se , dovolávat se čeho hlasitě, hlučně, rozzlobeně; dovolávání se , (hlučné) dožadování se čeho; volání po čem hl. skupinově; křik , povyk , hluk hlasů davu ap.

29.2.2016

 • phlegm [flem] hlen; klid(nost) , nevzrušenost
 • vertigo [ˈvɜːtɪˌgəʊ] závrať
 • be afraid of heights → mít strach z výšek
 • drought [draʊt] sucho , období sucha
 • thaw [θɔː] (roz)tát , rozmrznout sníh ap.; rozmrazit (se) , nechat rozmrazit co jídlo ap.; oteplovat (se) , uvolňovat (se) vztahy ap.; obleva , tání; oteplení vztahů
 • water main - vodovodní řad
 • spring - pramen
 • groundwater [-ˌwɒtə] podzemní / spodní voda
 • water rationing - šetření vodou
 • ration [ˈræʃən] příděl , dávka potravin v nouzi ap.; proviant , příděly; (vy)dávat na příděl co potraviny ap.; zavést příděly
 • ration card - přídělový lístek
 • renewable energy sources - res - obnovitelné energetické zdroje
 • quadbike - čtyřkolka
 • fight (the fire) , extinguish sth - hasit
 • heat pump - tepelné čerpadlo
 • lead–acid battery - olověná baterie
 • plausible [ˈplɔːzəbəl] věrohodný , (dost dobře) možný , uvěřitelný vysvětlení, teorie ap.; přesvědčivý lhář ap.

07.3.2016

 • slap, smack - facka
 • supposedly [səˈpəʊzɪdlɪ] údajně , prý , hypoteticky
 • reckless [ˈreklɪs] lehkomyslný , bezhlavý , lehkovážný , riskující
 • shady [ˈʃeɪdɪ] stinný , (jsoucí) ve stínu chráněný před sluncem; stín vrhající / poskytující; pochybný , podezřelý aktivity, skupiny ap.
 • knuckle [ˈnʌkəl] kotník , kloub na prstech ruky; koleno , kolínko zvířete, i vařené ap.; kloub , kloubový spoj
 • meddle [ˈmedəl] plést se , zasahovat , vměšovat se do čeho
 • brass knuckles - boxer; A metal guard worn over the knuckles in fighting, especially to increase the effect of the blows.
 • scrape [skreɪp] oškrabat , seškrabat co odkud bláto z bot ap.; dřít , drhnout , třít se o co dvě drsné plochy
 • crack - prasklina
 • compel [kəmˈpel] (při)nutit , donutit koho k čemu; vyžadovat , vynutit (si) co na kom pravidlo, okolnost ap.; cítit povinnost udělat co
 • obligate [ˈɒblɪˌgeɪt] ukládat / uložit komu za povinnost co; zavázat / zavazovat koho k čemu právně, morálně ap.; obligátní , obligatorní parazit ap.
 • commendable [kəˈmendəbəl] chvályhodný
 • grumpy [ˈgrʌmpɪ] mrzutý , nabručený , nevrlý
 • lingerie [ˈlænʒərɪ] (luxusní) dámské prádlo , prádélko

14.3.2016

 • digit [ˈdɪdʒɪt] číslice , cifra 0 - 9; prst na ruce i noze - 100 has 3 digits
 • decimal point - desetinná čárka
 • round - zaokrouhlit
 • decimal places - desetinné číslo; round to decimal place - zaokrouhlit na desetinné číslo
 • x - times; multiplay; subtraction
 • + - plus; add; addition; sum
 • - – minus; subtract; multiplication,
 • / - divided by; division sign; divide; division
 • fraction [ˈfrækʃən] zlomek , (nepatrný) kousek , (nepatrná) část; zlomek
 • denominator [dɪˈnɒmɪˌneɪtə] jmenovatel zlomku
 • numerator - čitatel zlomku
 • 16/17 - 16 over 17; nebo: 16 seventeenths
 • x² - x squared
 • x³ - x cubed
 • m² - square meter
 • m³ - cubic meter
 • m4 - m to the fourth…; m to the power of four
 • √4 - root; square root of four
 • = equals (to) - rovná se
 • 3√9 = 3 - cube root
 • equation - rovnice
 • variable - porměnná
 • rectangle - ˈrekˌtæŋgəl] obdélník , pravoúhlý čtyřúhelník
 • square - čtverec
 • trojúhelník - triangle
 • rhombus [ˈrɒmbəs] kosočtverec
 • diamond - kosočtverec hovorověji
 • cone [kəʊn] kužel , kornout papíru ap.
 • pyramid [ˈpɪrəmɪd] pyramida stavba; jehlan
 • cylinder [ˈsɪlɪndə] válec těleso
 • sphere [sfɪə] koule
 • block [blɒk] blok budov; budova kancelářská ap.; kvádr , blok , kostka čeho ledu ap.
 • on the tips of one's toes - po špičkách, na špičkách
 • walk on one's toes - chodit po špičkách
 • ambiguous [æmˈbɪgjʊəs] dvojznačný , nejednoznačný , dvojsmyslný; rozporuplný , protichůdný
 • unambiguous - jednoznačný
 • shaft [ʃɑːft] šachta vertikální chodba; jáma , šachtice; hřídel
 • golf course - golfové hřiště
 • čéška - kneecap
 • ohryzek - adams apple
 • core - ohryzek jablka
 • magazine [ˌmægəˈziːn] časopis; magazín televizní, rozhlasový; zásobník pušky ap.; muniční sklad
 • cartridge [ˈkɑːtrɪdʒ] náboj , patrona; zásobník , vložka vyměnitelná část stroje ap.
 • clip - spon(k)a , svorka , svěrka; ukázka z filmu ap.; zásobní na náboje; klip
 • bunk beds → poschoďová postel
 • prism [ˈprɪzəm] hranol , prizma pro rozklad světla
 • screen [skriːn] obrazovka televize ap.; (promítací) plátno , monitor; (zá)stěna , plenta , paraván ochrana před průvanem ap.
 • top of the tree - koruna stromu

4.4.2016

 • corrugated - vlnitý
 • corrugated iron → vlnitý plech
 • corrugated cardboard/paperboard → vlnitá lepenka
 • lay mine - zaminovat

11.4.2016

 • barbed - kousavý , jízlivý , uštěpačný poznámka, vtip ap.
 • barbed wire - ostnatý drát
 • therefore [ˈðeəˌfɔː] proto , tudíž , z tohoto důvodu
 • merry-go-round, roundabout, carousel - kolotoč
 • roundabout - kruhový objezd, kolotoč
 • detergent [dɪˈtɜːdʒənt] čisticí / mycí / prací prostředek , detergent; čisticí
 • oven [ˈʌvən] pec , trouba , kamna na pečení ap.; pícka
 • defensive - obranný; o osobně: citlivý Very anxious to challenge or avoid criticism:
 • junkie [ˈdʒʌŋkɪ] inf. feťák , závislák , narkoman
 • (drug) addict , drug user - formal: narkoman
 • withdrawal; cold turkey - absťák
 • withdrawal syndrom - abstinenční příznaky (med.)
 • centipede , millipede , myriapod - stonožka
 • reptile [ˈreptaɪl] plaz; plazí , plazů se týkající
 • earthworm [ˈɜːθˌwɜːm] žížala , dešťovka
 • caterpillar [ˈkætəˌpɪlə] housenka; (pásový) traktor , pásák obchodní značka

18.4.2016

 • cosy [ˈkəʊzɪ] útulný , příjemný , pohodlný pokoj ap.; příjemně / pohodlně se cítící host ap.
 • administer [ədˈmɪnɪstə] spravovat , řídit co zemi, organizaci ap.; podat , dát lék pacientovi ap.; dát , zasadit ránu ap.; vykonat , vykonávat , provést úředně
 • Locked-in syndrome - Syndrom uzamčení; https://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_uzam%C4%8Den%C3%AD
 • drape [dreɪp] přehodit (si) co přes co šálu, potah ap.; rozvěsit co ozdobně - závěsy ap.; přikrýt , zakrýt , pokrýt koho/co čím volně - látkou ap.; závěs(y) v okně ap.; rouška na operovaného pacienta
 • pain threshold - práh boles(tivos)ti
 • general anaesthesia (anesthesia) - totální anestezie
 • run the red light - jet na červenou
 • bouncer [ˈbaʊnsə] vyhazovač před klubem ap.
 • (AmE) drunk tank , sobering-up cell - záchytka; nemá v GB ani USA přesnou obdobu
 • dart [dɑːt] vyrazit , vystartovat kam; vrhnout co na koho/co pohled; těknout o očích na koho/co; šipka k házení, do foukačky ap.

2.5.2016

 • catwalk [ˈkætˌwɔːk] molo , pódium přehlídkové; můstek vysoko mezi budovami, nad jevištěm ap.
 • curse [kɜːs] klít , nadávat sprostě; ;proklínat co; nadávat na co; (za)klení , nadávka; kletba , prokletí
 
slovicka_pondeli_2016.txt · Last modified: 2016/05/02 17:41 by radim
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki